رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

فال و طالع بینی

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها 

امروز رابطه عشقی متولدین ماه ها با یک دیگر و هم چنین فال رابطه ماه ها و تداخل آن ها باهم را بررسی میکنیم، معبران زیادی با علوم مختلف، طبع و خصوصیات متولدین ماه هاي گوناگون را بدست آورده اند و حال هم با کنار هم قرار دادن انها جذب و دفع روابط و ازدواج در متولدین ماه هاي مختلف را نوشته اند، در ادامه همه ی انها را میبینیم.

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها

= فروردین با فروردین : « خوب » سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگ

= فروردین با اردیبهشت: «متوسط» خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی هاي مشترکشان می‌باشد

= فروردین با خرداد : «بد » پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و یاغی

= فروردین با تیر : « متوسط » برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجوددارد

= فروردین با مرداد : «خوب » پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجوددارد

= فروردین با شهریور : « بد » یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری دلير و جاه طلب

= فروردین با مهر : « بسیار خوب » افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

= فروردین با آبان : « بد » آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

= فروردین با آذر : « عالی » کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

= فروردین با دی : «بد » تفاهم چندانی باهم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند

= فروردین با بهمن : « بد » سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یک دیگر را ندارند

= فروردین با اسفند : « متوسط » با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها

= اردیبهشت با فروردین : «متوسط » ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است

= اردیبهشت با اردیبهشت : « متوسط » نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید

= اردیبهشت با خرداد : « متوسط » تیزهوش کنجکاو و چندان باهم سازگار نیستند

= اردیبهشت با تیر : « بسیار خوب » خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار

= اردیبهشت با مرداد : « بسیار خوب » عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش

= اردیبهشت با شهریور : « خوب » جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل

= اردیبهشت با مهر : « متوسط » اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت

= اردیبهشت با آبان : « خوب » آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار

= اردیبهشت با آذر : « متوسط » دلير بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم

= اردیبهشت با دی : « بسیار خوب » با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

= اردیبهشت با بهمن : « بد » کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یک دیگر

= اردیبهشت با اسفند : « خوب » اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها

= خرداد با فروردین : « بد » افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم

= خرداد با اردیبهشت : « متوسط » تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان باهم سازگار نیستند

= خرداد با خرداد : « خوب » مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات

= خرداد با تیر : « متوسط » با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان میتوانند باعث ایجاد مشکلات شوند

= خرداد با مرداد : « بسیار خوب » زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان

= خرداد با شهریور : « متوسط » چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد

= خرداد با مهر : « بسیار خوب » خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند

= خرداد با آبان : « متوسط » برای رسیدن به خوشبختی باید یک دیگر راتحمل کنند

= خرداد با آذر : « بسیار خوب » سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

= خرداد با دی : « خوب » خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

= خرداد با بهمن : « بسیار خوب » با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به هم دیگر

= خرداد با اسفند : « بد » خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با هم دیگر

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها

= تیر با فروردین : «متوسط » برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجوددارد

= تیر با اردیبهشت : « بسیار خوب » نقطه اشتراک فراوانی با یک دیگر دارند

= تیر با خرداد : « متوسط » یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی

= تیر با تیر : « خوب » به رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی میباشد

= تیر با مرداد : « خوب » خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق

= تیر با شهریوربسیار خوب» یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ

= تیر با مهر : « بسیار خوب » هر دو مهربان انسان دوست و توانمند

= تیر با آبان : « متوسط » در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند

= تیر با آذر : «بد » یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

= تیر با دی : «خوب » از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابر این پیوندی موفق میشود

= تیر با بهمن : « متوسط » ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

= تیر با اسفند : « بسیار خوب » پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها

= مرداد با فروردین : « خوب » پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجوددارد

= مرداد با اردیبهشت : « بسیار خوب » مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار

= مرداد با خرداد : « بسیار خوب » اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت

= مرداد با تیر : « خوب » اختلاف سلیقه زیادی باهم ندارند موقعیت هم دیگر را درک میکنند

= مرداد با مرداد : « خوب » صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود

= مرداد با شهریور : « متوسط » یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند

= مرداد با مهر : « خوب » در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

= مرداد با آبان : «متوسط » یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران

= مرداد با آذر : « متوسط » یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

= مرداد با دی طالع بینی ماه هاي ازدواج داماد و عروس متوسط » بدلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

= مرداد با بهمن : «خوب » هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

 = مرداد با اسفند : « خوب »با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها

= شهریور با فروردین : «بد » یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری دلير و جاه طلب

= شهریور با اردیبهشت : « خوب » صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت

= شهریور با خرداد : «متوسط » یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص

= شهریور با تیر : « بسیار خوب » در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

= شهریور با مرداد : « متوسط » نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند

= شهریور با شهریور : « بسیار خوب » هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند

= شهریور با مهر : « خوب » مشورت پذیر با منطق ودر برطرف کردن مشکلات توانا

= شهریور با آبان : « متوسط » دلير و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز

= شهریور با آذر : « بد » تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

= شهریور با دی : « خوب » یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

= شهریور با بهمن : « متوسط » چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد

= شهریور با اسفند طالع بینی ماه هاي ازدواج داماد و عروس خوب » بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشود

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها

= مهر با فروردین : «بسیار خوب » خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

= مهر با اردیبهشت : « خوب » انسان هایي هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند

= مهر با خرداد : «بسیار خوب » آدم هایي حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی باهم دارند

= مهر با تیر : « بسیار خوب » اهل رفت و آمد و رفت و آمد با دیگران و بسیار شکیبا

= مهر با مرداد : « خوب » در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

= مهر با شهریور : « خوب » پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند

= مهر با مهر : « خوب » بدلیل اشتراکات زیادی که دارند میتوانند موفق باشند

= مهر با آبان : « متوسط » اگر چه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

= مهر با آذر : « بسیار خوب » دارای خصیصه هایي مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

= مهر با دی : « متوسط » نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند

= مهر با بهمن : « بد » پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و یاغی

= مهر با اسفند : «بسیار خوب » پیوندی موفق چون از نظر عاطفی باهم سازگار و هماهنگ هستند

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها

= آبان با فروردین : « بد » آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

= آبان با اردیبهشت : « خوب » آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری

= آبان با خرداد : «متوسط » برای رسیدن به خوشبختی باید یک دیگر را تحمل کنند

= آبان با تیر : «متوسط » در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند

= آبان با مرداد : « متوسط » یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران

= آبان با شهریور : « متوسط » دلير بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز

= آبان با مهر : « متوسط » اگر چه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

= آبان با آبان : « بد » مستعد به عصبانی شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات

= آبان با آذر : « متوسط » یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

= آبان با دی : « بد » هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

= آبان با بهمن : « بد » یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

= آبان با اسفند : «بد » یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها

= آذر با فروردین : «عالی » کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

= آذر با اردیبهشت : «متوسط » دلير بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم

= آذر با خرداد: « بسیار خوب » سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

= آذر با تیر: « بد » یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

= آذر با مرداد : «متوسط » یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

= آذر با شهریور: «بد » تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

= آذر با مهر : « بسیار خوب » دارای خصیصه هایي مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر میباشد

= آذر با آبان : « متوسط » یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

= آذر با آذر: « بسیار خوب » پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی

= آذر با دی : « متوسط » خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند

= آذر با بهمن : « بسیار خوب » از موفق ترین پیوند هاي زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

= آذر با اسفند : « متوسط » یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها

= دی با فروردین : «بد » تفاهم چندانی باهم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند

= دی با اردیبهشت : « بسیار خوب» با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

= دی با خرداد : « خوب » خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

= دی با تیر : «خوب » از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند

= دی با مرداد : «متوسط » بدلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

= دی با شهریور : « خوب » یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

= دی با مهر : « متوسط » نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبه‌رو باشند

= دی با آبان : « بد » هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

= دی با آذر : « متوسط » خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند

= دی با دی : «متوسط » خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک انها می‌شود

= دی با بهمن : « متوسط » یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

= دی با اسفند : « متوسط » یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها

= بهمن با فروردین : « بد » سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یک دیگر را ندارند

= بهمن با اردیبهشت : « بد » کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یک دیگر

= بهمن با خرداد : « بسیار خوب » با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به هم دیگر

= بهمن با تیر : « متوسط » ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

= بهمن با مرداد : « خوب » هر دو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

= بهمن با شهریور : « متوسط » چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد

= بهمن با مهر : « بد » پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و یاغی

= بهمن با آبان : « بد » یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

= بهمن با آذر : « بسیار خوب » از موفق ترین پیوند هاي زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

= بهمن با دی : «متوسط » یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

= بهمن با بهمن : « خوب » پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

= بهمن با اسفند : «خوب» یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی اسفند با سایر ماه ها

= اسفند با فروردین : « متوسط » با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

= اسفند با اردیبهشت : « خوب » اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

= اسفند با خرداد : «بد » خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با هم دیگر

= اسفند با تیر : « بسیار خوب » پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

= اسفند با مرداد : «خوب » هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر

= اسفند با شهریور : « خوب » بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شوند

= اسفند با مهر : « بسیار خوب » پیوندی موفق چون از نظر عاطفی باهم سازگار و هماهنگ هستند

= اسفند با آبان : « بد » یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی

= اسفند با آذر : « متوسط» یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد

= اسفند با دی : « متوسط » یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

= اسفند با بهمن : « خوب » یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر

= اسفند با اسفند : « بد » به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

رابطه عاطفی متولدین ماه های مختلف با یکدیگر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فال و طالع بینی
رفتار متولدین هر ماه در روابط عاشقانه‌شان ! / از فروردین تا اسفند !

واکنش متولدین هر ماه در مواجهه با عشق سابق شان چگونه است؟ متولدین ماه های مختلف سال ویژگی های خاص خود را دارند اما شاید جالب باشد که بدانید متولدین هر ماه موقع رو به رو شدن با عشق سابق خود چه رفتاری می کنند. چه بخواهید، چه نخواهید، عشق …